About

Παρουσίαση της Φιλόεργος

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ ιδρύθηκε στα τέλη του 2014 θέτοντας ως κύρια πεδία δραστηριοποίησης:

1. την αναβίωση και την εξέλιξη παραδοσιακών τεχνών που ασκούνταν στην περιοχή της Μεσσηνίας, όπως πχ είναι οι τέχνες του πηλού, η σηροτροφία και οι τέχνες του μεταξιού, τα επαγγέλματα που συνδέονται με το άλογο κλπ. Καθώς επίσης και την διάσωση της παραδοσιακής τεχνογνωσίας που κινδυνεύει να χαθεί,

2. την βιώσιμη γεωργία και ιδιαίτερα την ανάδειξη και την τεκμηρίωση του ρόλου του Μεσογειακού Ελαιώνα στην περιβαλλοντική ισορροπία της περιοχής,

3. την ανάδειξη και την προβολή του πολύπλευρου πολιτιστικού και ιστορικού δυναμικού της Μεσσηνίας,

4. την προαγωγή ή την αναβίωση αθλητικών δραστηριοτήτων και αθλημάτων στην αυθεντική τους μορφή, με την διοργάνωση σχετικών αγωνιστικών γεγονότων και ειδικότερα με την αναβίωση της χρήσης αρχαίων αθλητικών σταδίων όπως πχ το στάδιο της Αρχαίας Μεσσήνης),

5. συνδυαστικά δε όλα τα προηγούμενα με την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος που τα τελευταία χρόνια εισέρχεται δυναμικά στον οικονομικό κύκλο της περιοχής με την διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού, την γενικότερη εμψύχωση του τουριστικού προϊόντος κλπ

6. την κινητοποίηση και την ευαισθητοποίηση τοπικών φορέων και συλλογικοτήτων σχετικά με την δυναμική του πολιτιστικού, του περιβαλλοντικού, του γεωργικού και του τουριστικού αποθέματος της περιοχής και συμβάλλοντας στην προβολή τους.

Presentation of Filoergos

FILOERGOS Social Cooperative Enterprise was founded at the end of 2014, focusing on:

1. the revival and evolution of traditional arts practiced in the region of Messinia, such as clay, silk-making and silk arts, the horse-related professions, etc., as well as the preservation of traditional know-how is in danger of being lost,

2. Sustainable agriculture and in particular highlighting and documenting the role of the Mediterranean Olive in the environmental balance of the region;

3. highlighting and promoting the multi-faceted cultural and historical potential of Messinia;

4. the promotion or revival of sports activities and sports in their original form, by organizing relevant racing events and in particular by reviving the use of ancient sports stadiums such as the Ancient Messina Stadium),

5. Combining all the above with the upgrading of the tourism product which in recent years is dynamically entering the economic cycle of the region by facilitating the transfer of know-how, the development of the thematic tourism, the general animation of the tourism product etc.

6. mobilizing and raising awareness of local actors and collectives on the potential of the region’s cultural, environmental, agricultural and tourism resources and contributing to their promotion.

Παραδοσιακές τέχνες & επαγγέλματα

Ένας από τους λόγους δημιουργίας της ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ υπήρξε η ανάγκη για την διάσωση και την δημιουργία όρων αναβίωσης παραδοσιακών επαγγελμάτων που χάνονται, ιδιαίτερα δε αυτών που αποτελούν μέρος της τοπικής παράδοσης, όπως πχ είναι η τέχνη του πηλού, η μεταξουργία και η εκτροφή μεταξοσκωλήκων, η σαγματοποιία, το πετάλωμα, η πλινθοποιία, η παραδοσιακή τυπογραφία-στοιχειοθεσία, χρυσοτυπία, λιθογραφία κλπ

Για κάποιες παραδοσιακές τέχνες η ανάγκη διατήρησης των παραδοσιακών γνώσεων και δεξιοτήτων, έχει ήδη συναντηθεί με την πρόσφατη αναβίωσή τους όπως πχ σε τομείς που συνδέονται με την χρήση των αλόγων για λόγους αναψυχής, έτσι εκ των πραγμάτων έχει προκύψει αύξησης της ζήτηση για υπηρεσίες και προϊόντα που αφορούν παραδοσιακές τέχνες όπως πχ η σαγματοποιία, το πετάλωμα, κλπ ή στον τομέα της οικοδομικής δραστηριότητος η κατασκευή πλίνθων για την κατασκευή βιοκλιματικών οικοδομημάτων.

Η έδρα της ΚΟΙΝΣΕΠ Φιλόεργος, τα Βουνάρια Μεσσηνίας, μαζί με τους όμορους Κόμπους, τον συνοικισμό Πετριάδες και το Χαροκοπιό, αποτελούσαν περιοχές όπου η τέχνη του πηλού αποτελούσε μόνιμη παραγωγική δραστηριότητα για μεγάλο μέρος του τοπικού πληθυσμού και αποτελούσε βασική πηγή εισοδήματος. Τεχνίτες που οι νεότεροι διανύουν την 8 δεκαετία της ζωής τους μπορούν να αποτελέσουν την γέφυρα για μία τοπική αναβίωση της τέχνης του πηλού. Στην περιοχή υπάρχει επίσης διαθέσιμη πρώτη ύλη σε αφθονία πράγμα που επιτρέπει την προαγωγή ήπιων μορφών εξόρυξης πηλού για την κάλυψη τοπικών ή εθνικών αναγκών ή για την υποκατάσταση των εισαγωγών.

Traditional arts & crafts

One of the reasons for the founding of FILOERGOS Social Cooperative Enterprise was the need to rescue and create conditions for the revival of traditional trades lost, especially those that are part of the local tradition, such as clay arts, pottery, brickwork, silk making and silkworm farming, harvests, shoemaking, traditional typography, goldsmithing, lithography etc.

For some traditional arts the need to preserve traditional knowledge and skills has already been met with their recent revival, such as in areas related to the use of horses for recreational purposes, so there has actually been an increase in demand for services and products that relate to traditional arts such as sculpture, shoemaking, etc., or in the field of construction, or building bricks for the construction of bioclimatic buildings.

The headquarters of Social Cooperative Enterprise (SCE) Filoergos, the Vounaria of Messinia, along with the beautiful Knobs, the Petrriades settlement and Charokopio, were areas where clay art was a constant productive activity for much of the local population and a major source of income. Craftsmen who are younger than 8 years old can be the bridge to a local revival of clay art. Abundant raw material is also available in the area which allows for the promotion of mild forms of clay mining to meet local or national needs or to replace clay imports.

Αθλητισμός

Στον τομέα του αθλητισμού η ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ έχει θέσει τον φιλόδοξο στόχο της αναβίωσης αρχαίων, παραδοσιακών και καταργηθέντων ολυμπιακών αθλημάτων σε αντιπαραβολή με στην εμπορευματοποίηση και στον κανιβαλισμό αθλητών και αθλημάτων που μαστίζει τον χώρο του αθλητισμού. Τέτοια αθλήματα είναι τα αγωνίσματα στίβου των αρχαίων ολυμπιακών αγώνων, το λιθάρι, το άλμα επί κοντώ με άκαμπτο κοντάρι, το άλμα εις ύψος και εις μήκος άνευ φοράς.

Για την άσκηση αυτών των αθλητικών δραστηριοτήτων απαιτείται η δημιουργία ελαφρών υποδομών χαμηλού κόστους που μπορούν να αναπτυχθούν ακόμη και σε πολύ μικρούς οικισμούς, ταυτόχρονα βέβαια τα αθλήματα αυτά μπορούν να λάβουν χώρα σε στάδια που διαθέτουν τις standard υποδομές κλασσικού αθλητισμού.

Παράλληλα η ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ επιδιώκει την επαναχρησιμοποίηση αρχαίων σταδίων για την διενέργεια αγώνων με τα εν λόγω αθλήματα.

Τα ανωτέρω αθλητικοί αγώνες μπορούν να διεξαχθούν στην Αρχαία Μεσσήνη που διαθέτει το καλύτερα διατηρημένο αρχαίο στάδιο.

Athletics

In the field of athletics, FILOERGOS has set the ambitious goal of revitalizing ancient, traditional and abolished Olympic athletics in contrast to the commercialization and cannibalism of athletes that plagues athletics. Such sports are the athletics of the ancient Olympics, throwing stone, pole vault usingt a rigid pole, standing high jump and standing long jump.

To carry out these sports activities requires the creation of low-cost infrastructures that can be developed even in very small settlements, while at the same time these athletics can take place in stadiums that have standard athletics infrastructure.

At the same time FILOERGOS seeks to re-use ancient stadiums for these sports.

The above sports competitions can be held in Ancient Messina which has the best preserved ancient stadium.

Ντοκυμαντέρ

Η ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ δραστηριοποιείται στον τομέα του Κινηματογράφου για την Παραγωγή δραματοποιημένων ντοκιμαντέρ με την χρήση τεχνικών 3D Graphics με θέματα από την ελληνική ιστορική διαδρομή, με θέματα όπως: 1ος και 2ος Παγκ. Πόλεμος, Ναυμαχία του Ναβαρίνο, η επανάσταση του 1821 στην Μεσσηνία, Αρχαία Μεσσήνη, o Πολιτισμός του Νέστορα.

Documentaries

FILOERGOS is active in the field of Cinema for the production of dramatized documentaries using actors or techniques of 3D Graphics with themes from the Greek historical route, such as: 1st and 2nd WW, Navarino Naval Battle, 1821 Revolution in Messinia, Ancient Messina, the Nestor Civilazation, the ancient Messinian wars.

Δράσεις Μνήμης

Η ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ επιθυμεί να συμβάλει σε δράσεις στο τομέα της μνήμης που σχετίζονται με την πλούσια ιστορική παράδοση της περιοχής (Συνέδρια, συμπόσια, εκθέσεις κλπ)

Memory Preservetion Actions

Philoergos wishes to contribute to actions in the field of memory preservetion, related to the rich historical tradition of the region (Conferences, symposia, exhibitions etc.)

Δράσεις Επικοινωνίας

Η ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ κινείται προς την κατεύθυνση της δημιουργίας και της διάχυσης τεκμηριωτικού, πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού για την ολοκληρωμένη προώθηση και τοποθέτηση τοπικών προϊόντων στην εθνική ή την διεθνή αγορά.

Communication Actions

FILOERGOS is moving towards the creation and dissemination of documentary, informational and advertising material for integrated promotion and placement of local products in the national or international markets.

Καταγραφή & διάδοση πολιτιστικής κληρονομιάς

Το ευρύτατο πολιτισμικό απόθεμα της Μεσσηνίας είναι ανάγκη να καταγραφή και να ψηφιοποιηθεί με σκοπό την διάχυσή του ή ακόμη και την εμπορική διάθεση του ψηφιοποιημένου υλικού.

Recording and dissemination of cultural heritage

Messenia’s vast cultural reserves need to be recorded and digitized in order to diffuse or even commercialize the digitized material.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: